Gå till webbversionen av Forex.seStäng

Låneskydd

Försäkring som ger trygghet för dig som låntagare

 • Täcker din månadskostnad upp till 9 000 kronor per månad
 • Skyddar vid arbetslöshet och långvarig sjukdom
 • Löser lånet i händelse av dödsfall
 • Skyddar vid kritisk sjukdom

 

Ansök på 0771-22 22 21

 

 

Till Villkor och Information

Så här fungerar FOREX Låneskydd

Låneskyddet är en försäkring som ger dig trygghet för ditt lån genom att betala månadskostnaden för lånet om något oförutsett händer. Låneskyddet betalar månadskostnaderna för din del av lånet om du skulle drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller hel sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycksfall som varar längre än 30 dagar.

Försäkringen täcker kostnader upp till 9.000 kronor per månad i 12 månader i följd, maximalt 36 månader under försäkringens livslängd. Låneskyddet löser din del av skulden i händelse av dödsfall enligt de förutsättningar som står i de allmänna villkoren.

Ersättningar från försäkringen

Om ni är två låntagare måste båda vara försäkrade för att hela månadskostnaden ska kunna täckas. Om bara en låntagare är försäkrad omfattas bara denne av försäkringen, inte den oförsäkrade låntagaren.

 • Vid ofrivillig arbetslöshet som varar längre än 30 dagar utgår ersättning med upp till 9 000 kronor per månad.
 • Vid sjukskrivning på heltid på grund av olycka eller sjukdom som varar längre än 30 dagar utgår ersättning med upp till 9 000 kronor per månad.
 • Vid dödsfall löses hela lånet av försäkringen upp till 500 000 kronor.
 • Vid kritisk sjukdom utgår ersättning på 50 000 kronor som ett engångsbelopp.

Pris för låneskyddet

Premien är för närvarande 8 % av månadskostnaden på lånet och betalas månadsvis tillsammans med den ordinarie månadsavin. Är ni två låntagare blir månadskostnaden 16 %, alltså 8 % per låntagare.

Räkneexempel

För ett lån med en månadskostnad på 500 kronor per månad blir premien 40 kronor per månad för en ensam låntagare och 80 kronor per månad för två försäkrade låntagare. Du kan jämföra exempelkostnader för en ensam låntagare på olika lånebelopp med lånekalkylen.

Vem kan teckna FOREX Låneskydd?

Låneskyddet kan tecknas av både huvudlåntagare och medlåntagare så länge som lånet är aktivt. Försäkringen kan tecknas av varje låntagare som uppfyller kraven, oavsett om han eller hon är ensam låntagare eller inte. För att kunna teckna skyddet ska du vara:

 • minst 18 år men har ännu inte fyllt 64 år. Försäkringen gäller till fyllda 65 år.
 • bosatt i Sverige.
 • tillsvidareanställd om minst 17 timmar per vecka, eller egen företagare med F-skattsedel.
 • fullt frisk och arbetsför.

Du får heller inte ha vetskap om förestående sjukdom, varsel, uppsägning eller arbetslöshet. Du kan säga upp låneskyddet utan kostnad per telefon eller brev de första 30 dagarna, därefter sker uppsägning skriftligen.

ANSÖK på 0771-22 22 21

 


Situationer då försäkringen inte gäller

Försäkringen gäller inte om du haft vetskap om förestående arbetslöshet, om du själv sagt upp dig, eller vid arbetslöshet som inträffar under försäkringens 120 första dagar. Försäkringen gäller inte heller om du har allvarlig sjukdom, tillstånd eller skada som du känt till under de 12 månaderna närmast före försäkringens tecknande. Försäkringen omfattar inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden. Fullständig information och villkor finns i produktvillkoren som du hittar här nedan.

Överföring av försäkringsverksamhet inom AXA koncernen

Nästa år görs förändringar hos försäkringsgivaren. Det är ändringar inom AXA koncernen och det kommer inte att påverka dina villkor.

Per den 1 januari 2019 förelås affärsverksamheten Financial Insurance Company Limited och Financial Assurance Company Limited att föras över till två andra försäkringsbolag inom AXA koncernen: AXA France IARD och AXA France Vie. Efter denna överföring kommer din försäkringsgivare därför att vara AXA France IARD och AXA France Vie.

Mer information

Villkor och information

Dokumentikon Produktvillkor FOREX Låneskydd
Dokumentikon Distans- och hemförsäljningslagen
Dokumentikon Förköpsinformation FOREX Låneskydd
Dokumentikon Försäkringsförmedlingsinformation
Dokumentikon Faktablad FOREX  Låneskydd 
Dokumentikon Uppsägningsblankett FOREX Låneskydd


FOREX Bank AB är hos Bolagsverket registrerad som anknuten försäkringsförmedlare för Financial Insurance Company Limited (FICL) och Financial Assurance Company Limited (FACL). Registrering kan kontrolleras vid Bolagsverket, telefon 060-18 40 00, eller se Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se. FOREX Bank, som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, 08-787 80 00, fi.se, har inget kvalificerat innehav i FICL och FACL. Ej heller har FICL eller FACL något kvalificerat innehav i FOREX Bank. För förmedlandet av denna försäkring har FOREX rätt till provision. Den genomsnittliga provisionsnivån är 45 % av den totala premien. Denna genomsnittliga provisionsnivå baseras på din månatliga premie samt antalet sålda försäkringar och skadeutfall. Våra kostnader för distributionen av försäkringen har dragits av från den ovan angivna genomsnittliga provisionsnivån. Observera att ovan angivna procentsats är ett ungefärligt genomsnitt. Provisionsnivån i det enskilda fallet varierar beroende på, till exempel de olika försäkringsprodukterna, skadeutfallet, antalet sålda försäkringar och distributionskostnaderna. FICL och FACL är enligt avtal med FOREX ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan drabba en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden, till följd av att FOREX uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Om du är missnöjd med någon åtgärd i FOREX försäkringsförmedling kan du i första hand vända dig till den eller de som förmedlat försäkringen eller kontakta Klagomålsansvarige hos FOREX eller Kundombudsmannen hos FICL och FACL Complianceavdelning. Klagomålet kan framställas muntligen eller skriftligen. Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kan lämna upplysningar i försäkringsärenden, men gör ingen prövning av enskilda ärenden. Personförsäkringsnämnden avger yttranden i tvister inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring. Allmänna Reklamationsnämnden lämnar rekommendationer i tvister mellan näringsidkare och konsument. Frågan kan också prövas av allmän domstol.

FOREX Låna
Ansök
FOREX Låneskydd
Lånekalkylator